ویډیو

د په کور کې د يو کیک لپاره ساده لار

مخکښ لوبغاړی: زموږ اوسنی حالت - Emily

Co-Star: CQ baking mat / CQ spatula / CQ Whisk /CQ Cake mold