లేస్ మత్ & ఒక అవయవము మీదగాని నిర్మాణము మీద గాని ఉన్న జీవాణువులు మత్